Revisjon av rodenummereringa 1777-1778


Tabellen under dokumenterer endringane i rodesystemet etter at Albert Christian Krøpelin i perioden 1772-1777 identifiserte grunnane i grunnboka 1686 og GBB1753 med rodesystemet i branntaksten 1772. Revisjonen av rodesystemet har truleg skjedd i 1778 i samband med branntakseringa dette året.

NB! Dette oversynet blei sett opp i 2006 før Grunntaksten 1778 (Bergen byarkiv, BBA Tilv. 670) var kjent. Sjå meir om forholdet mellom rodenummeringa 1772-77 og 1778 i artikkelen: Arne Solli, Eigedomsregistrering i Bergen gjennom 350 år. Bergens historiske forenings skrifter 2013 ;Volum 108. s. 147-164.


Rode
Endringar
Grunnar  påvirka av endring
Branntakst 1772
Undersøgningsforretning Michaeli 1775 (ACK1772)
Branntakst 1778
GBB1753-81

1
Ingen
0
1-186
2
Ingen
0
2-52

2-53 lagt til


3
Ingen
0
3-75

3-76 lagt til


4
Ingen
0
4-89
5
Frå 5-41
ca. 150
5-192

1772:5-41 teken bort. Alle etterfølgjande grunnar har grunnnr -1 i høve til 1772
Revidert numerering frå og med 5-42, jfr. bbg4083.jpg
6
Ingen
0
6-91
7
To eller tre endringar, både samanslåing/bortfall og deling?
ca. 30
Siste: 7-43

Siste: 7-42 (Strangehuset)
Endring etter 7-12 og ved 7-21.
Revidert nummering frå og med 7-13

8
Omfattande endringar i rode 8
Alle?
Siste: 8-57

Siste: 8-53
Dei to første grunnane i 1772 er borte, men dette er berre starten!

Revidert numering frå og med 8-3, jfr. bbg4145.jpg, 1772:8-3 er blitt til 1778:8-1. Det kan virke som heile roden er renummerert?


9
Renumering frå kring 9-150 og ut roden, ein grunn har blitt fjerna, -1
ca. 14
9-164

Siste: 9-163
Endring etter 9-150
Ein grunn har blitt lagt til på slutten
Revidert frå og med 9-150?, jfr. bbg4142.jpg
10
Ingen kjende endringar
0
10-162

10-162


11
Endring ein stad etter 11-180, to grunnar er lagt til etter 11-180.
ca. 80
11-261

11-263
Revidert etter 11-180
12
Fire grunnar fjerna?
ca. 30
12-80
12-76
Revidert frå og med 12-

13
Ingen kjende endringar
0

14
Ingen kjende endringar
0

15
Ingen kjende endringar
0

16
Ingen kjende endringar
0
16-104
Starvhusgrunnar mellom 16-81 og 16-82
Stravhusgrunnar eiga hefte 16-105, dvs. Rådhuset er lagt til på slutten.
Starvhusgrunnar mellom 16-81 og 16-82


17
Tre grunnar fjerna. -1 ved 17-25, dei to andre må vere fjerna ved høgare nr.
ca. 35
17-58

17-55
Revidert frå ca. 7-25, jfr. bbg4258.jpg
18
Ein grunn fjerna. -1 ved 18-80
ca. 80
18-172

18-173


19
Ingen kjende endringar
0
19-71
19-71


20
Ingen kjende endringar
0

21
Ingen kjende endringar
0

22
Ein grunn skoten inn etter 22-71
mindre enn 70
22-135

22-136


23
To grunnar skoten inn etter 23-78
mindre enn 80
23-164

23-166
Revidert med +2 etter ca. 23-120?

24
Ingen kjende endringar
0
24-171

24-171Revisjonen av rodesystemet må ha skjedd etter mars 1777 fordi då blei hefte 23 (Rode 23) godkjent og underskrive av rodemesteren i rode 23.


Arne Solli, Bergen 7.01.2006